ไทย

สำรวจอินเตอร์เฟสชีวภาพด้วยเทคนิควิเคราะห์แบบเฉพาะของเรา

 

เป้าหมายงานวิจัยของทีมคือ
1) การพัฒนารูปแบบการทดลองในการค้นคว้าเกี่ยวกับพื้นผิวและหน้าสัมผัสต่างๆ
2) การศึกษากระบวนการทางโมเลกุลบนอินเตอร์เฟสชีวภาพ
(หน้าสัมผัสระหว่างวัสดุสังเคราะห์กับเซลล์หรือชีวโมเลกุล)

ตั้งแต่ปรากฏการณ์ขั้นพื้นฐานบนอินเตอร์เฟส ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม

ทีมวิจัยของเราประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญหลากหลายแขนงจากหลายประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะค้นคว้าวิจัยในด้านสหศาสตร์สาขาล่าสุดนี้
หากมีความสนใจในการร่วมงานเป็นนักศึกษาป.โทหรือเอก ติดต่ออาจารย์ Tomohiro Hayashi (hayashi[@]echem.titech.ac.jp) (กรุณาลบ [ ])
คณะเคมีอิเลกทรอนิกส์ (Department Electronic Chemistry)

สำนักสหศาสตร์บัณฑิตฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The Interdisciplinary Graduate School of Science and Technology)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology)